کلمه‌ها و ترکیبات تازه بی‌ کم‌و‌کاست به روایت فرهنگستان

دوشنبه, آذر 24, 1393 - 03:05 توسط تحریریه بادبادک

از «تصویر قطبش سنجشی» تا «صافش کرانه‌ای» و «مریم‌گلی»
 

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی

پوشش رسانه‌ای رایگان earned media

مطلب بی‌هزینه earned content

خبرگزاری news wire

کارسپار account

مطلب خبری news release

پیشینه خبر backgrounder

منع موقت embargo

خبر برگه news sheet

 

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه مهندسی نقشه‌برداری

آلایه تصویر image artifact

همتایابی تصویری image matching

تصویرگری image capture

ناوردای تصویر image invariant

پاره‌چین تصویری image mosaic

تصویر قطبش سنجشی polarimetric image

ریخت‌دهی تصویر image morphing

پایدارسازی تصویر image stabilization

 

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه معماری و شهرسازی

تاج‌مهره keystone

درون‌سو intrados

برون‌سو extrados

دهانه span

افراز rise

رج order

مهره چفته voussoir

چفته لاریز corbel arch

 

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه علوم 

سوزباد wind chill

سبزدرخش green flash

جبهه جستی gust front

دماجهش heat burst

گرمای پاییزه Indian summer

دوره میان یخساری interglacial period

پیرارنگ iridescence

دورآذرخش heat lightning

 

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه مهندسی محیط زیست و انرژی

واکندگی sloughing

تورصافی strainer

صافش کرانه‌ای bank filtration

هوادهی افشانه‌ای spray aeration

لجن گباخاکی humus sludge

زمنشست seepage

 

بخشی از واژه‌های مصوب حوزه مهندسی گیاهان دارویی

نعناپونه metha longifolia

زیبانعنا calamintha

مریم گلی salvia

مریم گلی دارویی salvia officinalis

کلپوره teucrium

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید