سرگرمی

ادوارد کاسس ۵۶ ساله گفت زمانی که با همسرش در دریاچه میشیگان مشغول تفریح بودند که ناگهان موتور قایق از حرکت ایستاد. 
ادوارد برای تعمیر موتور داخل آب رفته است و در همین زمان سگ ۱۰ ماهه آن‌ها داخل آب افتاده است بدون اینکه آن‌ها بفهمند. 

ادوارد می‌گوید:

13 شهريور
مطلب