سرگرمی

گل‌رو پس از کلاهی که سر چیچک خواهرش گذاشت حالا به خانه آمده است تا برای او توضیح دهد. تانر و چیچک در خانه دعوا می‌کنند سر دروغی که گلرو به او گفته است.

2 تير
مطلب