سبک زندگی

شهرام جزایری، مدتی است که با پایان محکومیت خود، نقشی رسانه‌ای برای خود تعریف کرده است. او ابتدا به برنامه دید در شب رفت و حضور او با فرزندش در آن برنامه حاشیه‌های زیادی داشت. 

6 ارديبهشت
خبر