سبک زندگیفرهنگی

نشر مرکز قرار است سال آینده دو کتاب از سورن کی یر کگور منتشر کند. یکی با نام «مفهوم آیرونی، با ارجاع مدام به سقراط» و دیگری «این یا آن» که هر دو توسط صالح نجفی ترجمه شده اند.

31 فروردين
مطلب