تکنولوژیسبک زندگی

فیسبوک می‌تواند حدس بزند که تا چه زمانی در کنار همسرتان خواهید ماند و چه زمانی در آستانه جدایی هستید. چگونه؟

برای افراد متأهل در فیسبوک، همسرشان حدود 75% مواقع  به شکل حیرتآوری همگون‌ترین عضو شبکه‌شان است.

3 آذر
مطلب