سبک زندگیفرهنگی

  من غلط کردم جان برادر، اين هم تاوان. انشاالله پايم شکسته باشد از صد جا و ديگر جا نیفتد با هیچ عصايی هم نتوانم سوار اتوبوس شوم. قسم میخورم. فقط تو امشب بیا و من را ببر قول میدهم برنگردم. پايان. نامه هم نمیدهم... شغل میخواهم چکار؟ درس خواندم که خوانده باشم. ای جانم!

9 بهمن
مطلب