تکنولوژیسبک زندگی

1.     آیکِیا (ایکه‌آ)در هر 10 ثانیه یک قفسه کتاب میفروشد. این محبوبترین محصول این شرکت است.
2.    آیکِیا ((ایکه‌آ)) تقریبا 1% تمام مواد مصرفی تجاری چوبی را مصرف میکند.
3.    اینگور کمپراد مؤسس آیکِیا((ایکه‌آ)) شبکهای به ارزش 2/4 میلیارد دلار دارد.

14 آذر
مطلب