سبک زندگیهنری

بیتا بادران سیگار و طعم تلخش را دوست ندارد اما در فیلم « دم سرد» مجبور شده ۶۵۰ نخ سیگار بکشد.

17 آذر
مطلب