تکنولوژیسبک زندگیهنری

چند بار تا به حال چیزی را نوشته یا کشیده‌اید، بعد کاغذ را کنده و مچاله کرده و دور انداخته‌اید؟

17 آبان
مطلب