سبک زندگیفرهنگی

دریای خزر دچار آلودگی‌هایی شده که منجر به مرگ تعداد قابل توجهی از ماهیان و دیگر آبزیان شده است. 

2 آذر
خبر