هنری

این عکاس که ۳۰ هزار کیلومتر را در شوروی برای گرفتن عکس از ایستگاه‌های اتوبوس سفر کرده بود به جاسوسی متهم شد.
عکاس کانادایی کریستوفر هروینگ ۱۲ سال عمرش را صرف این کرد تا از ایستگاه‌های اتوبوس در شوروی عکاسی کند.

19 شهريور
مطلب