سبک زندگیفرهنگیهنری

سال‌ها پیش، حوزه هنری رشت، قدم در راهی تازه گذاشت و آن انتشار کتاب «گوزن در رشت» بود.

5 شهريور
مطلب