سبک زندگی

اگر بخواهی همین امروز یک خانه بخریم، چقدر باید دست به جیب شویم؟‌از بنگاهی‌ها که بپرسی می‌گویند بازار رکود دارد. رکود یعنی این‌که خرید و فروش رونق ندارد. 

1 آذر
خبر