سبک زندگیهنری

هنوز خاطره دزدی مجسمه‌های مشهور شهر از خاطرمان پاک نشده که خبر رسیده در مقابل موزه پست، در خیابان امام خمینی (سپه)، یک مجسمه که قرار بود نمادی برای این منطقه باشد به سرقت رفته است. 

31 تير
خبر