تکنولوژیسبک زندگی

امروزه کودکان از سن بسیار کم شیفته تلویزیون هستند و حتی آمدن تبلت و موبایل‌ها به خانه‌ها از اقبال تلویزیون‌ها کم نکرده است.

29 تير
مطلب