سبک زندگی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میزان قاچاق لوازم آرایشی را بیش از ۶۳ درصد دانست و گفت: لوازم آرایشی از طریق معابر رسمی وارد کشور می شود.

21 بهمن
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

استفاده از مواد آرایشی خطرناک که ارتباط مستقیم با گسترش حساسیت های پوستی دارد، همچنان از درگیری های طراحان شرکت های بزرگ لوازم آرایش است.

2 تير
مطلب