سبک زندگیفرهنگیهنری

مکتب تهران در اولین روز از اجرای موسیقی زنده در بوفه کتاب میزبان ماکان اشکوری بود. ویدئوی چند دقیقه‌ای از این اجرا را در بادبادک ببینید.

5 خرداد
مطلب