تکنولوژیسبک زندگی

شبکه اجتماعی اشتراک تصویر و ویدئو «اینستاگرام» مدتی است که با اختلالات بسیار سنگینی مواجه شده و امکان کار با این برنامه را از برخی مشترکان به شکل تصادفی گرفته است.

23 فروردين
خبر