سبک زندگی

نقاشی کودک را در مراحلی که حوادث اطراف را دسته‌بندی و عرضه می‌کند و روند تجدیدی و تکامل یافته‌ای را از زمان خط خطی کردن ساده تا زمانی که خطوط معنی دار و بالاخره مبتنی بر قوانین پرسپکتیو و شالوده منطقی رسم می‌کند، می‌توان چیزی شبیه خواب و رویا تعبیر کرد. 

18 فروردين
مطلب