فرهنگیهنری

بعد از چند سال تحریم صدای محمدرضا شجریان در صدا و سیمای ایران، جمعه شب تصنیفی با صدای او از تلویزیون ایران پخش شد.

9 بهمن
خبر