سرگرمی

همه‌ ما شیر را با نام سلطان جنگل می‌شناسیم. سلطانی که اگر از چندین کیلومتری سایه‌اش را ببینیم مسلما در جای خود نخواهیم ماند.

8 بهمن
مطلب