سبک زندگیهنری

۲۰ درخت در تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۶، قرار است برای ساختن یک جنگل شناور در آب‌های رتردام هلند به کار گرفته شوند.
این اثر هنری که  « در جستجوی ساختار» نام  دارد، اثر هنرمند محلی جرج باکر است. جنگل شناور قرار است با مصالحی از پیش‌ساخته شده درست شود.

3 بهمن
مطلب
سرگرمی

حس ما به جنگل حسی‌است اسرار آمیز همراه با ترسی که از ندانستن اتفاقاتی که قرار است درون آن بیافتد ناشی می‌شود.

25 بهمن
مطلب
سرگرمی

همه‌ ما شیر را با نام سلطان جنگل می‌شناسیم. سلطانی که اگر از چندین کیلومتری سایه‌اش را ببینیم مسلما در جای خود نخواهیم ماند.

8 بهمن
مطلب