سبک زندگی

 آن‌ها که بیشتر مطالعه می کنند چشمهایشان را ورزش دهند. این ورزش‌ها خستگی چشم را برطرف می کند.

۱-مدادی را جلوی چشم بگیرید و به آن خیره شوید. سپس آهسته آن را تا نزدیک بینی خود بیاورید و آهسته دور کنید. به این کار یک دقیقه ادامه بدهید. به این ترتیب خستگی ماهیچه های چشم رفع می شود.

8 بهمن
مطلب