فرهنگی

 

فرهنگ فرهی، روزنامه‌نگاری است که ۶۷ سال پیش، همکاری با احمد شاملو را در انتشار روزنه تجربه کرد.سپس راهی تلویزیون شد و روزنامه‌نگاری فرهنگی را تا امروز کمابیش ادامه داده است.

2 اسفند
خبر