سبک زندگی

دانشمندان بر اساس نتایج یک تحقیق که بر روی ۲۰ هزار شرکت کننده انجام دادند اعلام کردند که قهوه می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد.
یکی از محققین این بررسی گفته است که:
«مطالعات قبلی نشان داده اند که نوشیدن قهوه ممکن است ارتباطی معکوس با مرگ و میر به هر علتی داشته باشد.»

7 شهريور
مطلب