سبک زندگی

"اولین بار خبر گم شدن یک کودک را از دختر سه ساله ام مخفی کردم. خبری که همه جا پخش شده بود، موقع اخبار تلویزیون را خاموش میکردم، روزنامه ها را پاره می کردم.

23 دى
مطلب