سبک زندگی

جمعه شب ِ پاریس  تبدیل به شبی برای قتلِ عام افرادی شد که برای شرکت در یک کنسرت موسیقی  رفته بودند.

22 آبان
خبر