سبک زندگی

برای همه ما پیش آمده که بلا فاصله بعد از غذا احســاس میکنیم نیاز به خــواب داریم. دلیلش هم میتواند خســتگی بعد از یک روز کاری سخت باشد و هم غذاهایی که هر روز میخوریم.
محصو ت لبنی: در میان محصو ت لبنی پنیر سخت بیشــترین تاثیر خواب آور را دارد زیرا حاوی مقدار زیادی کلسیم است.

23 فروردين
مطلب